حذف صفر از پول ملي

لیست های جدید اضافه جدید به سایت بصورت زیر است
تحقیقات اقتصاد
حذف صفر از پول ملي
پول ملي