تشويق و مشارکت بيشتر دانش اموزان به نماز خواندن در آموزشگاه