ترغيب دانش آموزان به داشتن محيطي پاکيزه و بهداشتي تر با استفاده از خود کنترلي