راهکار رفع مشکل دانش آموزان در حل مسئله و انتخاب راه حل مناسب در درس رياضي