شيپ فايل شهر کرمان GIS بصورت کامل با تمامي لايه هاي زمين شناسي و کاربري