تحقيق آماده در مورد خط و خوشنويسي ، انواع آن و ارزشهاي بصري هر يك