تحقيق آماده در مورد بررسي سبك اسناد (مكان كنترل) و عزت نفس در دانشجويان