ديتابيس آماده در مورد کتاب علم و تکنولوژي براي برنامه نويسان