تحقيق آماده در مورد كولر گازي و يا پمپ گرما از نوع اتاقي بدون كانال