استفاده از ارزيابي مدفوع راي كمك به تغذيه ي گاوهاي شيرده