پروژه آماده مطالعات روستاي وادان

لیست های جدید اضافه جدید به سایت بصورت زیر است
زبان
پروژه معماری روستا
دانلود رساله روستا
دانلود معماری روستا
دانلود رایگان رساله
مطالعات روستاي
مطالعات معماری
معماری روستاي وادان
دانلود پروژه روستاي وادان
پاورپوینت روستاي وادان
دانلود رساله روستاي وادان
رساله روستاي وادان
تحقیق در مورد روستاي وادان
پروژه آماده روستاي وادان
روستاي وادان
تحقیق روستاي وادان
مقاله روستاي وادان
دانلود روستاي وادان
مطالعات روستاي وادان
تقسيمات سياسي
موقعيت مطلق
موقعيت نسبي
موقعيت جغرافيايي
قوميت ها
نوع روستا
تحصيلات
پيشينه تاريخي
محله هاي روستا
مشکلات روستا از نظر ساکنين
مشکلات اجتماعي
مشکلات اقتصادي
مشکلات کالبدي-محيطي
ويژگي هاي اقليمي
بارش
دما
رطوبت
گونه هاي جانوري
بررسي تامين منابع آب
آب آشاميدني
آب کشاورزي
موانع گسترش روستا
بررسي هاي اجتماعي روستا
ساختار سني و جنسي
جمعيت فعال، شاغل و بيکار
بررسي هاي اقتصادي
توليدات کشاورزي
کيفيت ابنيه روستا
بررسي نمونه هايي از خانه ها
توزيع خدمات زيربنايي
کاربري فضاهاي موجود