تبيين رابطه بين اهرم اقتصادي و نسبت هاي ارزش بازار