بررسي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك

لیست های جدید اضافه جدید به سایت بصورت زیر است
بررسي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري
ضرورت واهميت تحقيق
اهميت ازنظر شرکت هاي سرمايه پذير
اهميت ازنظر سرمايه گذاران
اهميت از نظر بازار واقتصاد
اهداف تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
تعريف واژگان تخصصي تحقيق
نقدشوندگي
سادگي در سرمايه‌گذاري
تنوع سرمايهگذاري
وجود مديريت حرفه‌اي
رقيق سازي
انواع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در جهان
صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عادي
صندوق‌هاي بازارپول
صندوق‌هاي نهادي
صندوق‌هاي رشد و توسعه
صندوق‌هاي شاخص
اركان صندوق‌ها
مجمع صندوق
مدير صندوق
متولي صندوق
ضامن
حسابرس
كارگزاران صندوق‌
كارمزد اركان
هزينه‌هاي دوره‌اي
هزينه حسابرس
هزينه تأسيس و تسويه
ساير هزينه‌ها
هزينه‌هاي صدور و ابطال
NAV صدور
NAV ابطال
NAV آماري
بازده انحراف معيار(ريسک
ضريب بتا
شاخص شارپ
شاخص ترينر
شاخص جنسن
نسبت ارزيابي
پرتفوي بهينه شارپ
جامعه آماري
نمونه آماري
معيار سورتينو
بازده
بتا
سود تقسيمي
در صد افزايش سرمايه
NAV
فرضيات تحقيق
روش تحليل و آزمون فرضيات
آزمون تي ( T TEST
طرح تحقيق
بورس اوراق بهادار تهران