بررسي آماري در مورد سطح نمرات ميانگين دانش آموران در رشته ي نظري