تحقيق آماده در مورد راه حل هاي غير الکتروليتي و الکتروليت ها