نرم افزار تبديل بانک شماره هاي در قالب اکسل به فايل vcf

لیست های جدید اضافه جدید به سایت بصورت زیر است
بانک شماره
بانک شماره هاي متني و اکسل به فايل VCF
اکسل به فايل VCF
فايل VCF