تحقيق آماده در مورد سيستم هاي تـوزيع شده و تشخيص بن بست در سيستم هاي توزيع