تحقيق در مورد كارآفريني و توسعه نقش اقتصادي بخش خصوصي